VEL-nytt nr 6 2008

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Kontingentlotteriet
 • Befaring av lekeplasser
 • Høst-Rusken
 • Rastebord på lekeplasser
 • Rebusløp

­­­­__________________________________________________________

 

Kontingent Lotteriet

 

Årets kontingentlotteri ble vunnet av Familien Hansen i Krydderveien 29. Premien i år var en vanntett kikkert av høy kvalitet. Styret gratulerer!

 

Befaring av lekeplasser

Styret gjennomførte befaring av lekeplasser 25/6-2008. Følgende anmerkninger/tiltaksbehov;

 

Pepperkroken:

Ok.

Paprikakroken:

Mangler husker.

Safranstien:

Ok.

Kardemommekroken:

Sand under husker, Bør rammes inn med stokker.

Vedlikehold sandkasse, fylle på sand.

Kanelveien:

Må rustes opp, mer sand, treverk dårlig.

Lavendelåsen / Kamillekroken:

Beise huske/ ballanse stativ.

Rotvelt, bør ryddes.

Urteveien:

Ok.

Urteveien 85:

Oppheng for klatrevegg, utbedres. Event. Anskaffe/montere huske.

Beise hytte.

Fylle på sand.

 

Krydderveien:

Sand under husker, Bør rammes inn med stokker.

Beise hytte, sandkasse.

 

Naboer som naturlig benytter den enkelte lekeplass, bør ta initiativ til dugnad. Utgifter dekkes av Vel’et etter søknad!

 

Høst-Rusken

 

Oksviken II Velforening gjennomfører Høst- Rusken førstkommende helg for betalende medlemmer. Vi leier inn kontainere som settes ut på følgende steder 17. – 19. oktober:

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

Ved lekeplassen i Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen i enden av Lavendelåsen: En kontainer for KUN hageavfall.

 

I enden av Kardemommekroken, mot fotballplassen: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Husk! Kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” ikke får innhold av noe annet enn kvist og kvas!

 

Kontaineren ”for andre ting” er etterlatt skrot i fellesområdene.

 

 Vend!

 

 

 

Rastebord på Lekeplassene

Styret har besluttet at det anskaffes ett Rasteplass-bord til hver av lekeplassene i feltet. Dette for at lekeplassene også skal kunne fungere som et sted og møtes og slå av en prat på f.eks. kveldsturen i feltet!

 

Rebusløp

Styret ønsker å lodde stemningen for å arrangere et rebusløp i feltet, som alle i familien kan delta på. Arrangrementet er tenkt med start/innkomst ved Barnehagen, hvor vi etter løpet samles på fotballplassen til f.eks felles grilling, og hvor styret vil holde orientering om planer for utbygging av aktivitetsområdet rundt og i tilknytning til fotballplassen.

 

Styret ønsker kommentarer / tilbakemelding om interesse for et slikt fellesarrangement i feltet!

 

Benytt postkassen på Miljøstasjonen eller vår mailadresse; oksviken2vel@online.no for synspunkter.

 

Styret

VEL-nytt nr 5 2008

Styret informerer om følgende saker:

 

 • Vårrusken 2008
 • Rydding i fellesområder
 • Interne dugnader

­­­­__________________________________________________________

Vårrusken 2008

Oksviken II Velforening gjennomfører intern Rusken i feltet. Dette er for de som har betalt medlemskap i 2008.  Vi leier inn kontainere som settes ut på følgende steder helgen 11. – 14. mai:

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen på toppen av Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

I krysset Lavendelåsen/Kamillekroken: En kontainer for KUN hageavfall.

 

I krysset Krydderveien/ Safranstien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

På parkeringsplassen utenfor Barnehagen: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Forbehold : At vi klarer skaffe 8 kontainere! Ved færre kontainere kuttes fra bunn av listen!

 

Kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” må det ikke kastes annet enn kvist og kvas!

 

I kontaineren ”for andre ting” er det ikke anledning til å kaste avfall etter loftsrydding etc,

”Andre ting” er etterlatt skrot og f.eks trykkimpregnerte materialer som  ligger og slenger i hagen og/ eller nærområde.

Legg merke til at alt annet enn det som er beskrevet over, må betales ekstra for. Det skal derfor ikke forekomme.

 

Skrot etter loftopprydding etc henvises til Kommunens aksjon 19-20 mai på BMX-banen.

 

Rydding i fellesområder

Fredag 18. / Lørdag 19. Vil styret gå rundt til hustander med søppelsekker og oppfordre hver hustand til å ta en tur i sitt nærområde og plukke søppel i fellesområder (grøftekanter, gangstier etc). Søppelsekkene kastes i nærmeste kontainer. Det henstilles til alle å ta sin tørn for  fellesskapets tilfredstillelse av å bo i et rent og ryddig boligfelt. Dessverre har vi ikke fått gehør for at kommunen/ byggmestere skal rydde mer rundt de nye husene, så dette må vi nok ordne selv skal det bli pent rundt oss.

 

Interne dugnader

Forskjønningskommiteen tok i fjor initiativ til en dugnad for opprydding langs gangstien fra Krydderveien til Barnehagen, med godt resultat. Slike dugnader på avgrensede områder er tiltak vi ønsker å satse mer på. Styret oppfordrer til initiativ for slike dugnader for ytterligere forskjønning i feltet. F.eks kapping av trær og busker til sjenanse eller rett og slett rydding av skrot og nedkappede busker og trær i nærområdet.

 

Initiativtagere bes sende mail til  oksviken2vel@online.no . – og vi bestiller kontainer til formålet. Dette anbefales å skje før St.Hans

 

   

Styret

VEL-nytt nr 4 2008

Innkalling til

Årsmøte for 2007 i Oksviken II velforening

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening. Tid og sted for møtet er mandag 14. april kl. 19.00 på Rød Barneskole.

 

Agenda:

·       Årsberetning

·       Revisorbekreftet regnskap

·       Innkomne forslag

·       Nærmiljøanlegg

·       Skateboardrampe

·       Vedtekter Antennelag

·       Planer for kommende år og budsjett

·       Regnskap/Budsjett Oksviken II Vel

·       Budsjett Oksviken II Antennelag

·       Valg av:

-                           Styre for Oksviken II Vel

-                           Styre for Oksviken II Antennelag.

-                           Revisorer

-                           Valgkommite for neste årsmøte

·       Eventuelt. (Her kan styret/møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet).

 

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest innen tidsfrist på første utsending av kontingentinnbetaling (dvs 11 april 2008).

 

Vel møtt!

 

Styret

VEL-nytt nr 2 2008

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

·         Innkalling til årsmøte

·         Kontingent 2008

·         Utvidelse av styret

·         Antennelaget- valg

­­­­__________________________________________________________

 

Innkalling til

årsmøte for 2007 i Oksviken II velforening

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening. Tid og sted for møtet er mandag 14. april kl. 19.00 på Rød Barneskole.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle utsendinger til Norges Velforbunds landsmøte

-                             eventuelle komiteer (herunder antennelag).

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen torsdag 27. mars.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Innkalling til årsmøtet skal skje minst 4 uker før møtet skal avholdes, med svarfrist for innkomne forslag minst 1 uke senere. Den endelige innkallingen sendes ut 2 uker før årsmøtet avholdes.

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest innen tidsfrist på første utsending av kontingentinnbetaling.

 

Vel møtt!

 

Kontingent 2008

Innbetalingsblankett for kontingent 2008 vil bli sendt ut før årsmøtet. Vi benytter også iår N3-Sport Medlemservice til å hjelpe oss med innbetalingen. De som betaler innen tidsfristen blir automatisk med i trekningen av en premie.

 

Utvidelse av styret

Oksviken II boligfelt utvides med flere og flere husstander, og intensjonen for styrets sammensetning er at flest mulig av delfeltene er representert. Styret ønsker derfor å utvide med ett styremedlem. Valgkommiteen henstilles til å finne en ekstra kanditat til dette verv. Årsmøte vil ta stilling til styrets anmodning.

 

Antennelaget- valg

For det nyopprettede Antennelaget (underavdeling til Oksviken 2 VEL) skal det også  velges et styre. Valgkommiteen anmodes om også å komme med inspill til dette!

 

 

 

Styret

VEL-nytt nr 1 2008

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Ny Bredbånd/TV-signal avtale

­­­­__________________________________________________________

 

TV/Bredbånd

Vår 3-års kontrakt med Canal Digital (CD) gikk ut 31/12-07.

 

Styret har vurdert flere kandidater (Telenor og Get i tillegg til Canal Digital) og kommet fram til at det er CD som kan gi den beste leveransen. De andre aktørene må bygge/oppgradere tilførselsnett fram til feltet om de skal kunne levere tilfredstillende produkter.

 

Styret har vært i møte med Canal Digital medio desember 2007. Styret er meget fornøyd med utfallet av møtet, som resulterte i en avtale som er meget konkurransedyktig.

 

Den nye avtalen (beskrevet på side 2 i dette Velnytt) vil gjelde fra 1/1-2008, og for nye 3 år. For å oppnå de beste prisen, er vi nødt til å danne et antennelag.

Oksviken II Antennelaget er opprettet, og styret i velforeningen fungerer som et interimsstyre frem til årsmøtet. Årsmøtet for Oksviken II Antennelag vil være i forlengelsen av årsmøtet for velforeningen. Forslag til vedtekter for Oksviken II Antennelag sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet for velforening og antennelag.

 

Alle som mottar signaler fra CD er automatisk medlemmer av antennelaget. Nye abonnenter må betale en innmeldingsavgift for å få signaler inn til huset på vanlig måte.

Nyetableringer som Pepperkroken, Persillesletta og Paprikakroken vil være i en særstilling inntil delfeltet ferdigstilles og anlegget overleveres til Antennelaget. I praksis vil dette ta ca. 1 år.

 

 

 

Betalingsrutinene vil bli lagt om, og det skal innbetales avgift til antennelaget for alle fellestjenester. Tileggstjenester vil forsatt bli fakturert fra CD (ekstra kanaler, bredbånds telefoni etc). Fellesutgiftene blir således betalt samlet av Antennelaget 2 ganger pr år til CD. På denne måten klarte vi å redusere månedsutgiftene pr boenhet betraktelig.

 

Det er sendt ut regninger fra CD for de 2 første månedene i 2008 etter gamle priser. Disse skal betales iht pålydende, men vil bli justert iløpet av våren.

Fra mars 2008 skal alle husstander betale til Oksviken II Antennelagets konto 0539.57.73943 (Postbanken). Det vil bli sendt ut en faktura for hele året, med alternative betalingsmodeller basert på ¼, ½ og årlig betaling. ’Innbetalingen vil være forskuddsvis.

 

Styret håper med dette at alle på feltet får en signal leveranse uten opphold i det nye året og at medlemmene bli tilfreds med avtalen. 
 
Grunnpakke + Komplett  MINI

Digital-tv og Internett til hele Antennelaget. Den kollektive kabel-tv-avtalen gir nytteverdi for samtlige beboere, der den enkelte kan tilpasse både tv, Internett og telefoniløsning på individuell basis - samtidig som man får storkunderabatt som følge av at mange handler i fellesskap.Dette betyr stor valgfrihet og fleksibilitet, samtidig som det er betydelig enklere for den enkelte beboer.

 

KOMPLETT MINI gir

·         Digital-tv med digital HD dekoder og 31 kanaler i digital grunnpakke, kortavgift inkludert

·         Analoge grunnpakke bestående av 20 kanaler (krever ikke dekoder).

·         To valgfrie tv-kanaler fra programpakken MINE FAVORITTER, totalt 33 kanaler

·         Internettproduktet MINI (750kbps hastighet)

·         Mulighet for bredbandstelefoni

·         Muligheter for a abonnere pa HD innhold for de med HD klar flatskjerm

 

HVA KOSTER DETTE?

Avtalen koster kr 216,- per måned per husstand. Prisen faktureres direkte til Oksviken II Antennelag og inkluderer service. Antennelaget vil legge inn en årsavgift på 60 kr. Dette gir en totalsum på kr 221 kr/mnd.

 

FORUTSETNING

·         Avtalen forutsetter 3 års avtaleperiode.

·         Dekoder/Modem tilhører CD.

 

INNEBÆRER

 • Alle beboere får installert en digital HD dekoder.
 • Internett-abonnementet MINI følger kostnadsfritt med i avtalen. MINI har en inn- og uthastighet på 750 kbps. Hver enkelt beboer får fri monterning og oppkobling av modem. (planlagt utført ila 1. kvartal 08).  E-postadresse og sikkerhetspakke er inkludert.

 

RABATTERTE PRISER PÅ RASKERE HASTIGHETER

Ønsker den enkelte beboer raskere bredbånds-hastighet enn det som inngår i avtalen, kan dette bestilles individuelt til rabatterte priser. Kostnaden kommer i tillegg til den kollektive prisen på kr 221,- per måned per husstand.

Maxi  (7000/3000):     +267,-/mnd  
Mega:(14000/3000):    +347,-/mnd

 

RABATTERTE PRISER BREDBÅNDSTELEFONI (IP-TELEFONI)

CD kan levere Bredbåndstelefoni til kr 99,- pr mnd (Standardpris 139,-/mnd). Avtalen krever dog ikke at CD er leverandør av dette, så om du ønsker det kan du benytte annen leverandør!

VEL-nytt nr 3 2007

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Festetomter
 • Høstrusken 2007
 • TV/Bredbånd
 • Befaring av lekeplasser
 • Forskjønning av feltet
 • Midler til Barn/Unge
 • Postkassa
 • Defekte gatelys/Oppreven asfalt
 • VEL’ets Hjemmeside/E-mail

­­­­__________________________________________________________

 

Festetomter

 

Fredrikstad kommune har innløst vårt festeforhold med Viggo Kolstad.

Alle tomter i feltet har nå mulighet til å løse inn sine festekontrakter.

Innløsningsummen er 30 ganger oppjustert festeavgift (dvs. oppjustert til dagens verdi etter reguleringsbestemmelsene i hver enkelt festekontrakt).

 

Omkostninger som kommer i tillegg til innløsningssummen:

- 2,5% dokumentavgift

- tinglysingsgebyr kr. 1548

- transaksjonskostnad kr. 2400,-

 

Festere som ønsker tilbud på innløsning, sender en skriftlig henvendelse til:

Fredrikstad kommune

TD Bygg og eiendom – Grunneiendom

Postboks 1405 - 1602 Fredrikstad

 

eller e-post til jarf@fredrikstad.kommune.no

De  utarbeider og sender et skriftlig tilbud med svarfrist på ca 1 måned.

 

 Spørsmål kan rettes til  Jan R. Femtehjell – avd.ing  tlf. 69 36 13 24  - Mob. 47 60 22 90

 

 

 

Høstrusken 2007

Oksviken II Velforening gjennomfører intern Rusken i feltet. For at du skal kunne benytte tilbudet kreves det at du har betalt medlemskap i 2007.  Vi leier inn kontainere som settes ut på følgende steder helgen 12. – 14. okt:

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen på toppen av Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” må det ikke kastes annet enn kvist og kvas!

 

I kontaineren ”for andre ting” er det ikke anledning til å kaste avfall etter loftsrydding etc,

”Andre ting” er etterlatt skrot og f.eks trykkimpregnerte materialer som  ligger og slenger i hagen og/ eller nærområde.

 

Legg merke til at alt annet enn det som er beskrevet over, må betales ekstra for. Det skal derfor ikke forekomme. I motsatt fall får vi mindre å rutte med til andre behov i fellesskapet.

 

TV/Bredbånd

Vår 3-års kontrakt med Canal Digital(CD) (pliktig mottak av Analoge signaler- grunnet støtte til oppgradering av nettet) er iferd med å gå ut! Vi skal dermed inn i nye forhandlinger med utbydere av TV-signaler og Bredbånd -Internett i disse dager. Styret vil derfor se på andre aktører i tillegg til CD, for på den måten å presse prisene ned. Mer info vil komme når dette er aktuelt. Inntil ny avtale foreligger, forholder vi oss til CD som før!

 

Befaring av Lekeplasser

Styret gjennomførte befaring av lekeplasser 13/6-07, og følgende merknader ble gjort:

 

Pepperkroken:

Huskestativ: utstikkende bolter, kappes

2 stk. bilhjulhusker er bestilt hos Tress.

 

Paprikakroken:

Avventer: kommunen skal bygge hus.

 

Safranstien:

Vippe må tas ned, råtten. Fundament bra.

 

Kardemommekroken:

Mer sand under husker, må bygges inn.

Vedlikehold sandkasse, fylle sand.

 

Kanelveien:

Må rustes opp, mer sand, treverk dårlig.

 

Lavendelåsen / Kamillekroken:

Beise huske, ballanse stativ.

 

Urteveien:

Båt må repareres. Utstikkende bolter, uskestativ.

2 furutrær må tas ned, råte.

 

Kydderveien 85 :

Oppheng for klatrevegg, utbedres. Montere huske. Beise hytte.

 

Krydderveien:

Sand under husker, bygges inn.

Beise hytte, sandkasse.

 

Styret minner om at det beboerene rundt lekeplassene som må ta tak i disse tingene og ev organisere dugnad for utbedring. Dette er viktig å få gjort for at ikke lekeplassene skal forfalle helt. Det er ingen andre som føler ansvar for dette. Initiativtagere, bes organisere dugnad, og styret kan kontaktes for utgifter som går med hjemlet i merknadene for den aktuelle lekeplassen. Det er også mulig å søke om ekstra midler for ytterligere forbedringer og ev innkjøp av forfriskninger til dugnadsgjengen . Søknad stiles til Kasserer Jonny Engene, Krydderveien 83.

 

Forskjønning av feltet

Første synlige resultater fra ”forskjønning av feltet” ble opphenging av ampler i lyktestolpene i Krydderveien.  Dette har gitt mange positive tilbakemeldinger fra beboerene og vi vil gjenta dette neste år! Amplene tas ned i disse dager, samtidig med at det gjennomføres en dugnad for å rydde vekk uønskede busker og trær langs veiene i feltet. Dugnaden avsluttes innen Høstrusken, og frivillige som ønsker å delta kan ta kontakt med Sylvi Espenes – Lavendelåsen 15.  Kom gjerne med forslag til rydding!

 

Midler til barn og unge

Det har foregått en del aktivitet i en ungdomsgruppe, for å opprette en aktivitetsplass for barn/unge i tilknytning til fotballbanen. Vi har søkt om støtte i Tippemidlene for tilskudd til å bygge aktivitetspark for barn/unge i alderen 8-18 år. De ungdommene som var i gruppa har kommet et stykke på vei, men arbeidet er langt fra ferdig. De som har vært aktive i gruppen har nå flyttet hjemmefra (pga skolegang etc) og vi trenger ferske krefter til å fortsette arbeidet.

 

Barne/ungdomsgruppa koordineres/ledes av Elisabeth Stensrud, Kardemommekroken 8. Ungdommer som kunne tenke seg å bli med å utforme en slik aktivitetspark bes ta kontakt med Elisabeth!

Styret håper med dette at interesserte tar snarlig kontakt, slik at arbeidet kan fortsettes/ferdigstilles.

Foreldre bes motivere barna sine for slik deltagelse,  da kriteriene for tildeling er at det er ungdomsgrupper som selv har utarbeidet og formet behovet.

 

Styret anser dette arbeidet som viktig å få gjennomført ifbm de preventive virkemidler dette gir i forhold til at barn/ungdom kan drive med noe positivt på fritiden og ikke kun drive gatelangs.

 

Postkassa

Nederst i Krydderveien står fortsatt VEL’ets postkasse. Beboerene oppfordres til å nytte denne for forslag og kommentarer samt søknader til styret.

 

Defekte gatelys/Oppreven asfalt

Fra tid til annen får styret henvendelse fra beboere/oppsittere som melder om gatelys som ikke virker eller huller i gatelegmet etc. Det er ikke noe styret kan gjøre med saken annet enn å melde dette videre. Denne fremgangsmåten synes unødvendig og vil ikke bli prioritert fra styrets side. Dvs det vil ta unødvendig lang tid før utbedringer vil finne sted.

 

Riktig fremgangsmåte er at skaden/mangelen raporteres direkte til Servicetorget i Fredrikstad kommune. Dette kan gjøres av den enkelte beboer som oppdager skaden/mangelen. Dermed oppnås hurtigst mulig reaksjon fra kommunens side!

 

VEL’ets Hjemmeside/E-mail

Styret beklager at vi fortsatt ikke har fått kontinuitet på hjemmesiden ennå.  Det jobbes med saken og ny info vil bli gitt når den er oppe å går tilfredstillende igjen. Den er aktiv, men noe ytdatert. Styrets E-mail er fortsatt aktiv og kan benyttes som før som alternativ til postkassen nederst i Krydderveien.

E-mail adressen er oksviken2vel@online.no .

 

Styret