Webmasters innledning

På denne siden samler vi dokumenter som knytter seg til saker som er avsluttet, og som kan belyse begrunnelser for hvoror saken er avsluttet. Spesiel gjelder dette saker som har fått et utfall som ikke var ønsket av Styret.

Dette for å begrunne hvorfor saker eventuelt avslås ved nytt forslag til opprettelse eller som et prevantiv om noen nye medlemmer f.eks. skulle fremsette analoge forslag pga ikke kjennskap til saken!

I tillegg legges også ut her Arbeidsgruppemandater og ev Møtereferat fra slike.

Webmaster 🙂

Natteravnsaken- fra vel-nytt medio 2005

Natteravner

 

På årsmøtet ble det vedtatt å fortsette gjennomføringen av natteravnsordningen trass i dårlig oppslutning. Under prøveperioden i 2005 opplevde vi lav deltagelse fra beboerne på feltet, vi fikk dessverre ikke luftet de fine gule jakkene våre mere enn fire helger, en trend vi håper å snu i 2006! Det er etterhvert blitt mange tenåringer på feltet, og disse samles på kveldstid i helgene. Barnehagen har opplevd gjentatte episoder med hærverk og flaskeknusing. Natteravnsordningene er et virksomt tiltak som kan være med på å redusere uønskede episoder, ikke bare med hensyn til barnehagen men til hjemme-alenefester, samt brann- og innbruddsikkerhet. Natteravnenen skal gå en runde gjennom hele feltet, en koselig tur som tar 1.5-2 timer. Man kan gå to eller flere sammen og er lett synlige i gule natteravnjakker. Det er rundt 240 husstander på feltet, dersom alle hadde meldt seg til å gå en kveld hver hadde vi dekket opp helgene flere år fremover!

 

Velforeninga har laget en kalender på hjemmesida der du kan se hvilke helger som er ledige. Her kan du også se når naboen din har satt seg opp på kveldsrunde slik at du har mulighet til å gå runda sammen med noen du kjenner eller har lyst til å gå sammen med. Sjekk kalenderen, og send en mail til postmaster@oksviken2vel.net hvor du informerer om når du har lyst til å gå så setter vi deg opp på lista.

Gjør en innsats for ungdommene og feltet vårt, og få deg en forfriskende spasertur på kjøpet!

Natteravnsaken - Forslag til nedleggelse på Årsmøtet 2006

3.2. Forslag om nedleggelse av Natteravnsordning

 

Bakgrunn:

 

Årsmøtet 2004

Styret i velforeningen ønsket å engasjere vaktselskap som et ledd i å begrense hærverk og uønsket besøk i Barnehagen, det ble fremmet forslag om å sette av 40.000,- til formålet. Det ble fra fremmøtte fremmet motforslag om å likevel gjennomføre natteravnsordning fremfor innleie av vaktselskap, og dette ble vedtatt.

 

Øyvind Moksnes, Erik Bodal-Johansen og Harald Røsholdt ble engasjert til å utarbeide rammene for ordningen.

 

I løpet av 2005 ble ordningen iverksatt av styret, og beboerne informert om ordningen via velnytt. Påmelding skjedde ved telefonkontakt med ansvarlig i styret. Oppslutningen var svært dårlig og det ble bare gått natteravn en håndfull ganger.

 

Årsmøtet 2005

Styret fremmet forslag om å legge ned natteravnsordningen. Fremmøtte reagerte på dette forslaget og foreslo å gjennomføre ordningen ett år til. Det ble uttalt at styret ikke hadde gjort tilstrekkelig for å sikre oppslutningen om ordningen, det ble blant annet foreslått å opprette en kalender på hjemmesiden. Det ble vedtatt å fortsette ordningen.

 

I 2006 har styret opprettet en kalender der interesserte kunne sjekke hvilke kvelder som var ledige. Det ble meldt om problemer med mailadressen som var oppgitt slik at en beboer som ønsket å gå natteravn ikke fikk kontakt med styret, dette ble endret så snart det ble oppdaget.

 

Natteravnsordningen har vært et sentralt tema på alle velnytt som har blitt distribuert i løpet av 2006, og det ligger informasjon på velforeningens hjemmeside. I løpet av 2006 har det ikke blitt gjennomført turer på  feltet i regi av Natteravnsordningen.

 

Forslag;

Styret foreslår å avvikle ordningen som følge av manglende oppslutning fra beboerne.

Arbeidsgruppe - Forskjønning av feltet

Arbeidsgruppe- Forskjønning av feltet (Oksviken II)😘

 

 Gruppen består av

Fra Styret og leder: Ole Mæhlum

Sylvi Espenes

Willy Olsen

Jens Inge Fjelle

Hans Jakob Hermansen (ev frue) Oddbjørn Pedersen

Urteveien 4

Lavendelåsen 15

Muskatkroken 10

Søndre Rødsvei 5

Timianfaret 14 Safranstien 8

69335611 91649082

69365059 69326216 69365278 69365280

MANDAT

 

Generelt

Gruppens leder kaller inn til og leder møtene. Møtehyppighet bestemmes av gruppen i fellesskap. Gruppeleder har dobbeltstemme ved eventuelle voteringer Møtene holdes hjemme hos gruppemedlemmene etter tur.

 

Målsetning

 1. Gruppen skal innen Årsmøtet - ca mars 2007- ha forfattet en innstilling til styret med anbefaling om hva som bør iverksettes av tiltak for a gjøre Oksviken II til et boligfelt det er koselig a bo i og komme på besøk til. (Det er koselig her nå selvfø1gelig). Med dette menes tiltak som kan føre til at atmosfæren/ miljøet i feltet blir bedre enn det er i dag.
 2. Innstillingen skal beskrive tiltak, med handlingsplan, samt anbefaling om ressursbruk og kostnader.
 3. Innstillingen skal i første rekke forutsette dugnadsarbeid, men kan unntaksvis anbefale bortsetting av arbeid.
 4. Arbeidsgruppen skal ikke lede, eller foreta arbeidspakkene som blir anbefalt. Dette skal utføres av styret, eller de som bemyndiges.
 5. Arbeidsgruppen skal sta for tenkearbeidet, forfatte innstilling og ev gjennomføre befaringer i feltet.
 6. Arbeidsgruppen skal ikke vurdere aktivitetsplass for ungdom (kommunen har gitt tilsagn til bruk av et omrade sør for idrettsplassen). Dette skal vurderes av en annen arbeidsgruppe sammen med Ungdomsgruppa. (kan endres om ønskelig)

 

Følgende momenter er eksempler på hva gruppen kan vurdere

·         Tiltak for fellesarealer - herunder

§  Beplanting / Opprydding / Sanering

§  Gjøre plass til fri framkommelighet for kjøretøyer (busker/trær/ hindringer)

§  Gjøre plass til gående/syklende på fortauer/gangstier

§  Fri sikt /Trafikksikkerhet

§  Bilvrak og annet skrot som bør fjernes

§  Nye fellesarealer (ikke aktivitetsplass for ungdom)

§  Fellesparkering (som erstatning for den gamle som nå er blitt boligomr)?

§  Nye lekeplasser, Parkanlegg, Samlingsplasser, Annet?

·         Vurdere om det trengs nye Fortau / Gangstier / Belysning ev hvor (delvis dugnad?)

·         Foreslå pengebruk - ev også til årlige forskjønningsmidler

·         Plassering av Miljøstasjon / Opplysningsskilt/ Oppslagstavler.

 

 

Økonomi

 • Arbeidsgruppen har Kr 1000,- til rådighet (f.eks Telefonutgifter, Bensinutgifter, Wienerbrød til møtene)
 • Pengene utbetales av kasserer - Jonny Engene, Krydderveien 83 - mot kvitteringer
 • Ved behov for mer - ta kontakt med styret

 

Dag Eidet

Leder/ Oksviken II VEL-forening

Laurbæråsen 14 -  93434235

Referat fra Arbeidsmøte i Forskjønning av feltet

MØTEREFERAT

Arbeidsgruppe Forskjønning av feltet😠

 

Tid: 28. februar 2007, 20 – 22 hos Ole

Referent: Ole

Møtedeltakere:

Navn

Møtt/ Forfall

Telefon

e-post

Ole Mæhlum

M

975 30 714

ole.mahlum@bluezone.no

Sylvi Espenes

M

916 49 082

sylvi.espenes@if.no

Hans Jacob Hermansen

M

69 36 52 78

hans.jakob.hermansen@nordea.no

Oddbjørn Pedersen

F

69 36 52 80

Glemt møtet

Jens Inge Fjelle

F

69 32 62 16

Glemt møtet

Willy Olsen

F

 

Ikke lenger aktuell

 

Invitasjon til møtet ble utlevert ca 2,5 uke før møtedato. Mandatet for arbeidsgruppa er gjengitt til slutt.

 

Agenda for møtet:

 1. Velkommen
 2. Gjennomgang mandag og momenter/ eksempler
 3. Andre forslag fra gruppa

 

Referat:

 1. Ole ønsket velkommet til Sylvi og Hans Jacob som kom på møtet. Olsen hadde gitt beskjed på forhånd at han ikke kunne delta i disse møtene, mens de andre ikke var tilgjengelige. Ingen av oss 3 hadde vært med på initieringen av denne arbeidsgruppa mer er likevel fornøyd med at den er nå er i gang.
 2. Gruppa gjennomgikk mandatet og de eksemplene som ligger der. Eksemplene er gode utgangspunkt for arbeidsgruppa men vi mener det er nødvendig å gjøre befaringer på tilsvarende boligfelter i Fredrikstad for å innhente erfaringer fra tidligere tiltak som har vist seg enten gode eller dårlige. Vi ønsker å gjøre slike befaringer men ser at det helst bør skje etter at vinteren er gått. Dette og at gruppen kun har hatt ett arbeidsmøte tilsier at det unaturlig å legge frem en konkret handlingsplan til Årsmøtet 2007, men vi arbeider for å kunne legge frem noen forslag som årsmøtet kan ta stilling til, og eventuelt avsette økonomiske rammer i neste budsjett.
 3. Forslag handlingsplan er gjengitt nedenfor. Disse er:

Forslag til Handlingsplan:

 

Tiltak Nr

Tiltak

Beskrivelse

Dugnad/ Bortsetting

Ressursbruk/ Kostnad

1a

Koordinert løsning for: Informasjonsskilt, Returstasjon, Samlingssted (juletre)

Nytt informasjonskilt utformes og leveres fra reklamefirma. Skiltet plasseres nederst i Krydderveien hvor postkassen står i dag. Denne plassen bør opparbeides med nok plass for et belyst informasjonsskilt, postkasse og for et par biler mens gjestene studerer skiltet. Plasseringen er valgt for å unngå å stjele verdifullt areal inne på feltet.

B

 

1b

Koordinert løsning…

Returstasjonen er en lite hyggelig velkomst langs innfartsåren og flyttes lenger inn på området, til området barnehagen/ Krydderveien. Plassen frigis til et mer imøtekommende bruk.

B

 

1c

Koordinert løsning…

Nytt samlingssted opparbeides der returstasjonen står i dag, med plass for benker, noen busker og områdets felles store juletre. Plassering og utforming må være gjennomtenkt og skal uttrykke et hyggelig ”velkommen inn!” og samtidig være en arena for både besøkende og beboere i feltet.

B

 

2a

Felle småtrær ved lyktestolper

Felle småtrær som vokser inntil lyktestolpene langs Krydderveien og andre veier.

D

 

2b

Rette opp lyktestolper

Rette opp lyktestolpene langs Krydderveien og andre veier.

B, Komm.

 

3

Postkassestativer

Lage en standard for postkassestativer som velet dekker økonomisk bistand for å sette opp. (gjerdestolper som støpes fast etc.)

D

Vel’et dekker kostnad til stativ og fundament etter godkjenning. Arb. utføres på dugnad.

4a

Belysning på gangstier

Hvilke:

B

 

4b

Grusing av gangstier

Hvilke:

B

 

5

Trafikk og oversikt

Beskjære trær/ busker på fellesarealer som henger inn over veiene. 

Beskjære trær/ busker i følgende kryss:

B, kommunen

 

6

Trafikk og oversikt

Fjerne busker og sette opp gjerde i følgende kryss:

B, kommunen

 

7

Generell oppryddig

Fortsette med regelmessige dugnader som vår-rusken og høst-rusken. Hensikt: å fjerne rot og skrot, oppussing av fellesområder.

D

 

8

Fellesarealer

Velforeningen ser positivt på at naboer til fellesområder som ikke er i aktivt bruk vedlikeholder disse fellesområder.

Skaffe kart over alle fellesområder og gangstier og markere hvilke som er i aktivt bruk.

Styret

 

9

Asfaltkanter

Diverse sårskader utbedres.

B