Vedtekter for Oksviken II velforening

Vedtatt på årsmøte onsdag 10. mars 2004.

 

§ 1.      Navn

1.1              Foreningens navn er Oksviken II velforening.

§ 2.      Formål

2.1              Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

2.2              Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3              Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4              Foreningen er medlem av Norges Velforbund.

§ 3.      Foreningens geografiske avgrensning

3.1              Foreningens område består av Krydderveien og alle sideveier som har adkomst via denne.

§ 4.      Juridisk person

4.1              Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5.      Medlemskap

5.1              Alle fastboende innenfor foreningens område kan bli medlem gjennom sin husstand. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, samt betale kontingenten innen fristen. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest en uke etter første innkalling til årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent, kan strykes etter purring.

5.2              Deler av foreningens område har pliktig medlemskap. Disse kan ikke melde seg ut, men mister sine rettigheter og medlemsfordeler hvis kontingent ikke betales.

5.3              Huseiere og næringsdrivende som har sine eiendommer innenfor foreningens område, men som selv ikke bebor eiendommene, kan ikke bli medlemmer. De har derimot møte- og talerett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

5.4              Alle utsendelser sendes til alle beboere innenfor foreningens område.

§ 6.      Kontingent

6.1              Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten pr. husstand og betalingsfrist.

§ 7.      Årsmøtet

7.1              Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret. Innkalling til årsmøtet skal skje 4 uker før møtet skal avholdes, med svarfrist for innkomne forslag 1 uke senere. Den endelige innkallingen sendes ut 2 uker før årsmøtet avholdes. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.

7.2              Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på den endelige innkallingen.

7.3              Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt.

7.4              Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet, en eller to referenter og et tellekorps. Årsmøtets beslutninger protokolleres og sendes samtlige beboere. Frist for utsendelse av referat er 4 uker etter møtet.

7.5              Årsmøtet behandler:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent

·         Valg av:

-        leder, når denne er på valg

-        styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-        en revisor og en vararevisor

-        valgkomite på tre medlemmer

-        eventuell(e) utsending(er) til Norges Velforbunds landsmøte

-        eventuelle komiteer.

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

7.6              Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges tre styremedlemmer for ett år, slik at tre er på valg hvert år. Revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

7.7              Valg foretas skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Avstemminger foretas skriftlig, hvis en av de stemmeberettigede krever det.

7.8              Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

7.9              Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet, men skal også orientere styret om sitt arbeid. Revisorene skal revidere regnskapet etter alminnelige revisjonsbestemmelser.

§ 8.      Ekstraordinært årsmøte

8.1              Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 20 medlemmer kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og videre avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr. § 7. Frist for varsling av møtet kan kortes inn til 2 uker, hvis dette er nødvendig.

§ 9.      Medlemsmøter

9.1              Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

§ 10.   Foreningens ledelse

10.1          Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av seks medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Med unntak for leder, konstituerer styret seg selv. Det er ønskelig med en kjønnsmessig fordeling blant styremedlemmene. Det skal tilstrebes en geografisk spredning ved at styremedlemmene bor i hvert av følgende områder:

·         Søndre Rødsvei, Laurbæråsen, Saltstien 1 - 12

·         Muskatkroken + evt. nytt felt i samme område

·         Timianfaret, Kardemommekroken, Saltstien 13 - 26

·         Safranstien, Anisveien, Kanelveien

·         Urteveien, Lavendelåsen, Kamillekroken

·         Krydderveien sør for Anisveien.

10.2          Styret skal:

·         iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

·         stå for foreningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser

·         forvalte foreningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi

·         etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver

·         etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter

·         representere foreningen utad.

10.3          Styret holder møte når leder bestemmer eller minst tre av styremedlemmene forlanger det.

10.4          Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert. Protokoll sendes styremedlemmene etter hvert møte.

10.5          Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av saker som er vedtatt på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Regnskapsåret går fra 1/1 til 31/12.

10.6          Når leder er fraværende, fungerer nestleder som leder.

10.7          Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene, deriblant leder er tilstede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 11.   Vedtektsendringer

11.1          Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart med mindre vedtaket sier noe annet.

§ 12.   Oppløsning, sammenslutning, deling

12.1          Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 2 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styre får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

12.2          Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål det ekstraordinære årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

12.3          Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse, treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring; jfr. § 11. Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.


Endringslogg

Her føres endringer i vedtektene med dato for endringen, hvilken paragraf den gjaldt, hva den gamle teksten var og hva den nye ble.  (Ajour pr desember 2008)