Styremøteprotokoller

Her er gjenngitt Sammendrag av styremøteprotokollene.

Fra 1984 til 2003 har det ikke lyktes å gjenskape historikken, noe jeg beklager.
Fra 2003 og fram til mai 2007 (med unntak av Aug-2003) er det ikke opprettet sammedrag av møtene. De er derfor ikke listet her.
Fra mai 2007 og fram til Feb-2011 er møtesammendrag gjengitt.

Styret etter Feb 2011 har ikke vært villig til å frigjøre styreprotokollene, og er derfor ikke gjengitt her!

I Nov-2018 har styret frigjort protokoll igjen, og første styremøteprotokoll er gjengitt under her!


For oversikt over saker behandlet 2003-2011- se Saksoversikt
http://www.oksviken2vel.net/45610458

Denne oversikten er gjort for å spare plass, og bedre oversikten. Flere av sakene har verserte i flere styremøter, men er listet ut fra det møtet der saken ble avsluttet.

Full oversikt over styremøteprotokoller er bevart hos styret, fra 2003 og fram til dd (kontakt ev styret om du ønsker se i protokollene).WebMasterStyremøte 1/11-2018

Referat fra styremøte i Oksviken Velforening 01.11.2018


Tilstede: Tor Atle Enge Åslie (T.A.E.Å) Leder
Bjørn Halvor Sture (B.H.S) Nestleder
Britt Marthinussen (B.M) Kasserer Antennelaget
Thomas Andersen (T.A) Styremedlem
Ingerlise Åslie Enge (I.Å.E) Sekretær
Frafall: Jens Inge Fjelle (J.I.F) Materiell
Lene Smith (L.S) Styremedlem

Antennelaget:
• Gjennomgang av korrespondanse med Canal Digital. Dette følges
opp av leder.
• Gjennomgang av abonnementer i antennelaget og eventuell
prisjustering. Per nå har Antennelaget 753 000 kr. I løpet av
november vil det gå ut ca. 400 000 kr til Canal Digital. Vi har ca.
100 000 kr utestående og vil ved årsslutt ha et overskudd på ca.
400 000 kr. Vi avventer eventuell prisjustering fra Canal Digital
før vi tar stilling til om kontingenten skal økes eller om vi skal
bruke av overskuddet for å dekke en eventuell prisjustering og
beholde nåværende kontingent et år til.

Gjennomgang av agenda for møtet ved leder:


Økonomi:
• Gjennomgang av diverse utlegg.
o Kan vi bytte leverandør av ampler og ta på oss vanningen
lokalt for å redusere kostnadene? Leder undersøker dette.
• Velforeningen har en nøktern økonomi og har på konto per i dag
187 000 kr.


Lekeplasser:
• Vi har i år sanert lekeplass i Lavendelåsen og i Pepperkroken. Det
er Velforeningen som drifter og bekoster
lekeplassene/friområdene innenfor vårt område i Oksviken og
ikke kommunen. Det vil derfor si at vi er i behov av midler for å
kunne forskjønne friområdene våre og skape lekeplasser i
henhold til forskriftene. Styret undersøker med
kommunen hva som må til for å kunne søke om midler til
lokalsamfunnet. Styret sjekker også opp
Sparebankstiftelsen.no og Gjensidigestiftelsen.no i forhold til å søke om midler der.


Parkering:
• Leder har mottatt flere henvendelser knyttet til parkering i
området. Vi har flere trange gater i velforeningen og parkering i
slike områder skaper uoversiktlige veier og en fare for at ulykker
kan skje eller at utrykningskjøretøy ikke kommer frem. Styret har
ingen myndighet til å bestemme hvor man kan og skal parkere, men reguleringsbestemmelsene for boligfeltet sier at all parkering skal skje
på egen tomt og ikke i gaten. Styret henstiller dog
beboerne til å benytte egen eiendom til parkering eller parkere ved
f.eks. barnehagen.
Leder forfatter et skriv om dette som legges ut på nettsiden. I tillegg vil styret oppfordre alle til å avpasse farten i henhold til tillatt fartsgrense.


Skøytebanen:
• Kommunen kommer og skraper skøytebanen og det vil bli lagt på
grus for å jevne ut banen. Det vil da bli behov for dugnad knyttet
til dette 17.11.18. Leder annonserer på facebook når
det nærmer seg og oppfordre til dugnad.


Kanefart:
• Årets kanefart vil i å være søndag 16.desember. Vi vil i år som i
fjor ha kanefart med hest og slede, sang ved Emelie Andersen,
bevertning av kaffe, gløgg, mandariner, pepperkaker og tvist.
Selvfølgelig kommer også nissen med gaver til de små og store.
Vi vil i år også bestille sjokoladekake. Styret
undersøker om vi kan bli sponset av Rema 1000 og Kiwi. Velnytt
angående arrangementet blir distribuert ut til beboerne.

Programmet for dagen:
o Kl. 15.00 Åpning av årets kanefart ved Leder
o Kl. 15.15 Emelie Andersen synger julesanger
o Kl. 15.15-17.00 Kanefart med hest og vogn
o Kl. 16.15 Emelie Andersen synger julesanger
o Kl. 16.30 Julenissen kommer


Styreverv:
• Alle på styremøtet tar gjenvalg. De som ikke er til stede vil bli spurt om det samme!


Årsmøte:
• Vi legger opp til årsmøte rundt februar/mars 2019.

Styremøte 28/2-2011

 

 

 

 

 

Tid/ Sted:
28.februar  2011, kl 2000 – 2130 hos Tor Atle                          

Kort sammendrag fra styremøtet Velforening:

Dag åpnet møtet. Det ble brukt tid til å planlegge kommende årsmøte. Tidspunkt ble satt til

7.april 2011 kl 19.00 på Rød Skole. Dag står for innkalling, mens Jens Inge avtaler ang lokaler. I år er det 3 stk på valg; Tor Atle, Dag og Jens Inge har alle vært med i 2 år, dvs leder og 2 styremedlemmer.

 

Vårrusken avholdes 29.april-2.mai. Containere blir satt ut fredag og stående til mandag, er tenkt å bestille 8 containere for hageavfall. Lørdag 30.april arrangeres det dugnad der hvert område stiller med personell. Det vil være mulig å få tilkjørt bark/subus til fellesområdene

Det vil være felles samling på fotballbanen der det blir aktiviteter for barn og enkel bevertning

 

Neste år skal det ikke være container for juletrær, skolemusikken samler inn og her kan vi heller støtte en god sak og bli kvitt juletreet på en enkel måte

 

Kort sammendrag fra styremøtet Antennelaget:

Paul har meldt forfall pga sykdom. Skal i morgen sende ut en del purringer.

Balanse pr 28.februar er 91204,-

 

Saker behandlet: (A serien tilhører Antennelaget)

           

A2010-01          Ballanse. Vi har ca 135 000,- på konto, er sendt ut 20 purringer.

.                                                                                                                                           

2010-02            Uoversiktlig kryss . Krydderveien/Urteveien danner et farlig kryss. Det er vikeplikt for biler fra Urteveien, men denne er skult når en kjører opp bakken. Dette skaper farlige situasjoner også for syklende/gående. Sjekker opp med servicetorget ang alternative løsninger

                   

2009-04            Informasjonsskilt. Nytt informasjonsskilt for Oksviken ble diskutert og Jonny oppdaterer kartet. Styret må siden innhente nye priser/ finne aktuell plassering med strøm. Dette er en typisk årsmøte/ og budsjettsak for 2011. Avventer om det kommer ny vei i tilknytning til Persillesletta. Midlertidig løsning innen mai 2011. Styret avventer svar fra kommunen.

                        

2008-25            Asfaltering / ferdigstillelse av lekeplass Persillesletta . Dag sjekker hva BlinkHus ferdigstiller og når, velet kan bidra med midler ifm ferdigstillelse. Asfalt kom på plass høsten 2009, lekeplassen er ikke ferdigstilt. BlinkHus kontaktes på nytt for avklaring

 

                   

2008-22            Bom. Styret har fått mail fra Tommy Nygaard. Han ber styret til å ta kontakt med kommune for å sette bom og skilt bak låven til Viggo Kolstad på Persillesletta. Det er mange som kjører fort her og det er bare tidsspørsmål om når det skjer en ulykke.  Veien benyttes av skolebarn og  er helt uoversiktelig da låven står i 90 grader vinkel. Styret vil også ta opp med kommunen belysning langs stien Persillesletta - Rødfaret (skogsområde). 
Mars 2010: Avventer svar fra Kommunen.

                        

2008-12                        Belysning av fotballbane. Belysning av banen står på hele døgnet. Velet kontakter netteier Fortum om at en tidsbryter/ fotocelle bør monteres. Mail er sendt, venter på svar

Styremøte 3/11-2010

 

 

Tid/ Sted:
3.november 2010, ca kl 2000 – 2200 hos Anne Cecilie😋

 

 

Kort sammendrag fra styremøtet Velforening:

Dag åpnet møtet og gikk gjennom en rekke henvendelsre som har kommet til velforeningen via mail på hjemmesiden, alt fra klage på fart på biler/mopeder til ryddig av stier/skog i feltet. Disse henvendelsene har kommet fra vinteren 2010 til dags dato. Dag har svart alle etterhvert som mailene har kommet.

Når det gjelder container til hageavfall ble det ikke satt ut noen i høst. Erfaringer fra tidligere år viser at behovet er klart størst på våren.

Når det gjelder betalende medlemmer er 90% av husstandene i feltet medlemmer i velforeningen, er 28 stk som ikke har betalt.

Et samlet styre ble enige om å heve kompensasjonen for kantslått til 3000 kr per år fra nyttår.

Over nyttår blir det satt ut container til juletrær, skal stå noen ekstra dager ift i fjor.

Dag utleverer gave til Krydderveien 40 som vant en flott premie, trukket ut blandt alle som betalte medlemskontigenten innen forfall.

 
 Kort sammendrag fra styremøtet Antennelaget:

Paul fortalte kort hvordan økonomien i antennelaget er. Antall purringer har gått ned

 

Styremøte 26/5-2010

 

 

Tid/ Sted:

26. mai 2010, kl 2000 – 2200 hos Anne Cecilie


 

 

Kort sammendrag fra styremøtet Velforening:

Styret ble enige seg i mellom om fordeling av oppgaver/verv inneværende år. Dag fortsetter som leder, Jens Inge fortsetter som materialforvalter, ellers er det nye verv på de øvrig som beskrevet over. Dag informerte om arbeidet som har vært gjort i velforeningen siste år. Velforeningen har gjort en rekke henvendelser til kommunen og venter på tilbakemelding i flere saker. Vi ønsker å bli involvert tidlig i kommunens planer for området. Det er en nabo-tvist i Kardemommekroken. Velforeningen har fått forespørsel fra de involverte, men vi ønsker å være nøytale og ikke ta parti i enkeltsaker

  Kort sammendrag fra styremøtet Antennelaget:

Paul overtar som forretningsfører for Antennelaget. Han kontakter Jonny og får overlevert PC og div dokumenter.

 

Styremøte 15/4-2010

 

 

Tid/ Sted:
15/4-10 😉

 

         
         
         
         
         
         
         
         

 Kort sammendrag fra styremøte:

Det er bestemt at Årsmøte for Antennelaget og Årsmøte for Velforeningen 2009 holdes mandag 26. april 2010 og holdes på Rød Skole. Dagens styremøte dreide seg i all hovedsak om å forberede disse årsmøtene.

  For Antennelaget er det ingen innkomne forslag, mens det for Velforeningen er innkommet ett forslag fra Styret selv om å øke kontingenten i velet.

 

 Annet:

Velet har mottatt informasjon om omgjøring av hytte til bolig vedrørende adkomstvei. Styret er informert.

Leder informerte også om møte med Blink. Blink planlegger å bygge ca 20 nye boliger på Persillesletta i området mot Krydderveien. Velforeningen er invitert til å påvirke plassering av lekeplasser og utforming av fellesområder.

 

Styremøte 1/3-2010

 

 

 

Tid/ Sted:
1. mars 2010 kl 2030 – 2230 hos Tor Asle😥

 

Referent: Ole

Møtedeltakere:

Navn

M/F

Verv

 

 

Dag H Eidet

Møtt

Leder

 

 

Tore Cato Karlsen

Møtt

Nestleder

 

 

Ole Mæhlum

Møtt

Sekretær

 

 

Jonny Engene

Møtt

Kasserer

 

 

Tanja Kolstad

Forfall

Styremedlem

 

 

Jens Inge Fjelle

Møtt

Materialforvalter

 

 

Tor Asle Åslie

Møtt

Styremedlem

 

 

 

Kort sammendrag fra styremøtet Velforening:

Styret diskuterte behov for en økning av kontingent for 2010. Kasserer ser at velet pådrar seg større kostnader bl.a. til snøbrøyting og vil foreslå å øke kontingenten fra dagens 350,- til 450,- pr år.

Styret vurderer aktiviteter som rusken, brøyteavtaler, forskjønning, TV-signaler, vedlikehold av lekeplasser som kjerneoppgaver og anser seg som fornøyd med aktivitetene som har vært gjort i 2009. Leder har i november 2009 sendt brev til Fredrikstad Kommune med til sammen 11 spørsmål som vedrører Vel’et og Kommunen. Foreløpig har kommunen i svarbrev av febr -10 lovet å komme tilbake med utfyllende svar/ møte etter internt fagmøte i febr -10.

 

Kort sammendrag fra styremøtet Antennelaget:

Jonny trekker seg som forretningsfører for Antennelaget fra neste årsmøte og aktuelle kandidater må vurderes, som for eksempel Tor Asle. Canal Digital er vurdert som ikke aktuelle pga pris.

Jonny kjøper ny PC og klargjør denne. PC’n skal benyttes av neste forretningsfører.

 

Punkter til neste Velnytt:  

·            Bilder og omtale av dugnaden 17. oktober 2009

·            Minner om datoer for kommunens papirinnsamlinger resten av 2010:

o       Rute 6: 16/3, 16/4, 18/5, 16/6, 20/7, 17/8, 16/9, 18/10, 15/11, 13/12. 

·            Henstille til medlemmene om holde feltet ryddig. Ref Lavendelåsen hvor styret har fått klage på søppelkasting langs skogskanten.

·            Årsmøtet planlegges til sist i april -10.

o       Årsmøtet gjennomføres i rekkefølge Antennelaget først, Velet deretter.

·            Varsling om årsmøte, frist til å melde inn saker: sist i mars -10.

·            Antennelaget minner om jevnlige innbetalinger og får sistesiden til en fakturaoversikt.

 

                   

Styremøte 12/10-09

Tid/ Sted:
12. oktober 2009 😀

 

Kort sammendrag fra styremøtet:

Styremøte handlet om gjennomføring av dugnad på fotballbanen/ lekeplasser den 17. oktober samt høstrusken 16-18. oktober. Det er inngått avtale med Rød Planteskole om brøyting/ strøing vinteren 2009/ 2010 på ikke-kommunale veier i feltet. Videre bestemte styret at det skal innhentes anbud på 3 års avtale for kantslått på feltet, bl.a. fra Rød Planteskole. Dag skriver brev til kommunen for å få svar på: sykkelsti, belysning, kantklipp, lys i Paprikakroken og Persillesletta (vei ved lille røde låven).

Nytt informasjonsskilt for Oksviken ble diskutert og Jonny oppdaterer kartet. Styret må siden innhente nye priser/ finne aktuell plassering med strøm. Dette er en typisk årsmøte/ og budsjettsak for 2010.

Det ble vurdert om vi rekker å sette opp et juletre med belysning denne julen, og Dag ringer kommunen for å sjekke ut at det er OK at vi tar strøm til juletre.

Til sist ble det bestemt at det bestilles konteinere for retur av juletrær. Sekretær foreslår 8-12. januar 2010.

 

Dugnaden 17. oktober ble en suksess hvor både små og store dugnadsdeltagere fikk utfolde seg. Og etterpå var det grillfest! Stor takk til Tor Asle, Jens Inge og Tanja grillsjef for deres initiativ og energi denne dagen.

 

Styremøte 17/8-09

Tid/ Sted:
17. aug 2009

 

Kort sammendrag fra styremøtet:

Det var et svært uformelt møte med et komplett styre minus Dag og Ole. Få saker på agendaen, men Fjelle informerte om gjennomført befaring av fotballplass forut for dugnad i forbindelse med "Høst rusken". Det ble konkludert med at han skulle ta seg av bestilling og tilkjøring av nødvendig masse.

 

Han skulle også prefabrikkere "håndtak" til huske i Muskatkroken for montering under samme dugnad.

 

Dugnad og Høstrusken: 

Dugnad og Høstrusken gjennomføres samtidig, typisk helgen 16-18 oktober 2009.

Dugnaden skal utføre følgende aktiviteter og det er derfor viktig at invitasjonen, i Vel-nytt, blir både fristende og sendes ut i god tid. Dag skriver Vel-nytt og sender ut senest to uker før 16. oktober.

 

  • O-løp for ungene, pølser osv (Tor Atle arrangerer og skriver en fristende invitasjon til Vel-nytt, og sender teksten til Dag snarest)
  • Bestille masse/ bark til å legge rundt banen. (Jens Inge sjefer dette stuntet, og koordinerer med andre senest 1 uke før dugnaden)
  • De store fotballmålene byttes med mindre mål fra GIF (Jens Inge kjører). (Jonny, har du avtalt du med GIF om dette byttet?) 
  • Nytt nett til basketball kurven bestilles og monteres (Materialforvalter bestiller).
  • 2 stk benker bestilles og monteres på dugnaden. Kjøres ut til lekeplassene hhv Lavendelåsen/ Kamillekroken og Anisveien, som begge mangler benker. (Materialforvalter bestiller)
  • Skaffe nye håndtak til huske i Muskatkroken. (Materialforvalter bestiller)

Minner om: Pga høye kostnader droppes container for ’annet søppel’ ved fremtidige rusken aksjoner.

Styremøte 25/5-2009

Tid/ Sted:
25. mai 2009


 

 

Kort sammendrag fra styremøtet:

Første møte i nytt styre hvor Styret konstituerte seg som gjengitt over. Fremtidige møteinnkallinger skal komme fra sekretær, send derfor eventuelle flyttebehov til sekretær. Møtet deles fra nå i to deler; Styremøte for Oksviken Antennelag og Styremøte for Oksviken velforening.

Vårrusken og Høstrusken er store suksesser og etableres fast fremover på lik linje med blomsteroppheng langs Krydderveien. Pga høye kostnader droppes container for ’annet søppel’ ved fremtidige rusken aksjoner.