VEDTEKTER FOR OKSVIKEN ANTENNELAG

 

$1. FORMÅL

Oksviken Antennelag er et andelslag med formål å ivareta andelshavernes interesser i

forhold til fremfø ring av TV- og radiosignaler , samt digitale tilleggstjenester via TV-kabelen, til den enkelte andelshaver. Oksviken Antennelag er en del av Oksviken Velforening.

 

$2. ANDELSBERETTIGEDE

Alle boenheter med ankomst til boenheten via krydderveien, kan tegne andel.

Alle boenheter som har deltatt i oppgradering av eget IKT-nett er andelshavere, samt de boenheter som har koblet seg til dette nettet i etterkant. 

 

$3. ÅRSMØTE

Lagets h øyeste myndighet er Årsmøtet, som skal holdes innen utgangen av mars

måned.

 

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

· Årsmelding

· Regnskap

· Budsjett, herunder årsavgift

· Valg:Leder for ett år

2 styremedlemmer for 2 år

Revisor

Valgkomite.

· Godtgjørelse til styret

· Størrelse på tilkoblingsavgift og gebyrer

 

Årsmø tet innkalles med minst 8 dagers varsel, maksimum 20 dager. Ekstraordinært årsmø te kan kreves av minst 10% av andelshaverne eller minst to styremedlemmer. Årsmøtet kan bare behandle de saker som er omtalt i innkallingen. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

 

$4. STYRET

Laget ledes av et styre bestående av en leder, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer.

Styret konstituerer seg selv, bortsett fra lederen, som velges ved særskilt valg på

årsmøtet.

 

$5. ANDELER – TILKOBLINGSAVGIFT – Årskontingentenes

Alle boenheter med ankomst til boenheten via krydderveien, kan tegne andel.

Alle boenheter som har deltatt i oppgradering av eget IKT-nett er andelshavere, samt de boenheter som har koblet seg til dette nettet i etterkant. 

 

For å bli tilkoblet anlegget, må det betales en tilkoblingsavgift. Denne f ølger huset og

ikke andelseieren. St ørrelsen på tilkoblingsavgiften fastsettes av Årsmøtet.

Kostnader i forbindelse med eventuell legging av kabel fra nærmeste koblingsboks og inn til huset bekostes av den aktuelle andelseier.

 

Det betales en årsavgift hvert år. Denne skal dekke Antennelagets løpende utgifter.

Årskontingentenes stø rrelse fastsettes av årsmøtet.

 

Andelseier som ikke har betalt årskontingentenes etter 1. gangs purring, ilegges et purregebyr i

forbindelse med 2. gangs purring. Hvis årsavgift, påplusset purregebyr, ikke er betalt

innen 14 dager etter mottak av sistnevnte purring, kobles andelseieren fra anlegget. For

eventuell ny påkobling (etter betalt årsavgift) må det da betales et gjenoppkoblingsgebyr.

St ørrelsen på gebyrene fastsettes av årsmøtet

 

$6. OPPLØSNING

Andelslaget kan bare oppløses ved to etterfølgende årsmøter, med minst 14 dagers

mellomrom. Det kreves 2/3 flertall for oppl øsning av laget. Lagets midler fordeles likt

mellom andelseierne.