Innledning

Oksviken II Boligfelt har blitt ettablert med første byggestart medio 1983. Feltet har blitt gradvis utbygget med første opparbeidelser gjort av daværende Onsøy Kommune. Feltet ble i utgangspunktet planlagt med 4 Delfelt med opsjon for utvidelser over tid. Første byggetrinn var således Delfelt A, B, C og D. Flere byggetrinn har kommet etterhvert og siste Delfelt er nå (pr 2008) Persillesletta. Søndre Rødsvei og Krydderveien 7 og 11 var allerede etablert før Oksviken II ble planlagt, men er nå innlemmet i Boligfeltet. 

Oksviken II Boligfelt har således en rekke Reguleringsbestemmelser som ble utarbeidet etter hvert som nye delfelt ble planlagt.

I tilegg er enkelte områder regulert i Tomtekontraktene/festene med eventuelle tilleggsbestemmelser.

De forskjellige Reguleringsbestemmelsene legges ut her, og vi vil tilstrebe å også legge ut kopier av Kjøpekontrakter/ Fester (for tomtene)  der det er mulig å fremskaffe disse. (Sensitive opplysninger vil selvfølgelig skjules i innskannede dokumenter).

Kart er lagt ved hvert avsnitt. Det er tegnet inn grenser mellom delfeltene. Disse grenser er inntegnet etter skjønn og ikke stadfestet! Om noen skulle ha andre dokumenterte fakta rundt dette, vennligst gi oss melding! 

Nedenfor finner du gjengitt
Kjøpekontrakt( foreløpig bare for A,B,(C),D) og Reguleringsbestemmelser for:
Delfelt A,B,(C),D - Laurbæråsen, Timianfaret, Muskatkroken, Saltstien og Butikktomta (som i ettertid har blitt Pepperkroken/Paprikastien (derfor C i parantes)- Pepperkroken/Paprikastien har egne reguleringsbestemmelser!

Delfelt C - Pepperkroken og Paprikastien (nye Reg.best)

Delfelt E,F,J - Kardemommekroken, Safranstien og Barnehage/Ballbane.

Delfelt G - Kanelveien

Delfelt H - Anisveien

Delfelt I - Urteveien, Lavendelåsen og Kamillekroken

Delfelt K,L,M - Krydderveien øvre del, tidligere Grendelaget

Delfelt "O" -  Persillesletta (O i hermetegn fordi det ikke er offisielt)

Delfelt "U" - Søndre Rødsvei og Krydderveien 7 og 11 (De tomtene som var etablert før feltet ble anlagt)

Lykke til med gransking!

Webmaster 

Oksviken II Boligfelt

Kjøpekontrakt (Tomt) Delfelt A,B,(C),D

🙂Reguleringer av spesiell interesse er uthevet (Webmaster anm)😠

KJØPEKONTRAKT

DAGBOKFØRT ........ -FREDRIKSTAD BYRETT

 

Mellom Onsøy kommune og ..... er det herved inngått følgende kjøpeavtale:

 

1.      Onsøy kommune selger til..... sin faste eiendom gnr.......bnr......i Onsøy kommune.

 

2.    I kjøpesum skal kjøperen betale kr........... pr. kvm.

Eiendommen er på ........ kvm., kjøpesum blir da kr.......

 

3.    Kjøpesummen betales etter kjøpers valg således:

a) Kontant straks eller

b) Kontant betaling over 5 år med forfall hver år den ...... første gang ......

Kjøper betaler i tillegg 10% renter p.a. av gjelden til enhver tid. Rentene forfaller slik som bestemt for avdrag og påløper fra inngåelsen av kontrakten.

 

4.    Til sikkerhet for riktig betaling av kjøpesummen, renter og eventuelle innfordringsomkostninger tar selger i skjøtet forbehold om pant i eiendommen mot prioritet etter eldre heftelser.

 

5.    Er eiendommen fra før av bortfestet skal festeavtalen kvitteres til avlysing, idet eventuelle tinglyste rettighetshavere i festerett med bebyggelse, skal ha pant i salgsgjenstanden (i prioritetsorden som tidligere). Panteforbeholdet i pkt. 4 prioriteres etter disse.

 

6.    Er ervervet konsesjonspliktig, er kjøpet betinget av at konsesjon meddeles.

 

7.    Overtagelse skjer ved tinglysing mot skjøte fritt for pengeheftelser.

 

8.    I tillegg til kjøpesummen skal kjøperen betale selgeren kommunens opparbeidelsesomkostninger etter selgers beregning, fordeling og bestemmelse. I disse omkostninger inngår beløp for kommunens grunnerverv med dokumentavgift, andre gebyr og omkostninger ved anskaffelsen, alle om-kostninger til regulering, prosjektering og opparbeidelse av gater, plasser og ledningsnett samt renter av alt det forannevnte med rentesats etter kommunens bestemmelse. Ved fordelingen på den enkelte parsell skal tas i betraktning at parsellen skal bære sin forholdsmessige del vedkommende alle areal som er til felles bruk så som veier, plasser o.l.

Beløpet betales i sin helhet kontant straks mot skjøte.

Beløpet er kr. .......................

 

Bestemmelsene i dette punkt gjelder ikke i tilfeller der kjøpekontrakt opprettes i forbindelse med innløsing av festetomt.

9.    Formålet med kjøpet er boligformål

 

10.  Kjøperen er kjent med at det på hovedbølet hvorfra eiendommen utgår kan være andre tinglyste heftelser, samt at det kan forekligge utinglyste heftelser på det. Onsøy kommune skal ikke ha noe ansvar for tilstedeværelsen av slike i tilfelle av at de skulle berøre eiendommen.

       Det forannevnte gjelder ikke kommunens plikt etter nr. 7 til overdragelse fritt for pengeheftelser, med hvilket menes pantobligasjoner, skadesløsbrev, panteforbehold samt tvangspanteheftelser.

 

11   Er eiendommen ubebygget, plikter kjøperen innen 1 år fra overtagelsen å påbegynne grunnarbeidene og deretter utføre bebyggelsens oppførelse fortløpende slik at boligen er fullført med ferdigattest etter bygningsloven innen 3 år fra byggetillatelse er meddelt av Onsøy bygningsråd. Misligholdes denne plikt vesentlig, herunder også om årsaken er finansieringsvansker, har selger rett til å heve kjøpet. Selger vil i såfall forbeholde seg rett til å kreve erstatning for eventuelt tap pga misligholdet. I særlige tilfelle kan det dispenseres fra nevnte plikt. Kjøperen plikter i hevingstilfelle å tilskjøte Onsøy kommune eiendommen med påstående bebyggelse, og plikter å betale overdragelsesomkostninger. Eiendommen skal overleveres ryddet. I mangel av enighet om eiendommens verdi fastsettes den ved skjønn etter skjønnsloven av 1917 for kjøpers regning. Kommunen plikter å betale kjøperen overensstemmende med skjønnet. Overdragelsessummen avgjøres ved overtagelse av påhvilende pantegjeld og betaling av resten kontant. Overstiger heftelser takstbeløpet plikter kjøper å foranledige pantekreditors avlysing av det overskytende.

 

12   Kjøperen må tåle at det på hans eiendom, og også via bebyggelsen på den, vederlagsfritt føres og has i drift anlegg for offentlig vann, kloakk, telefon, sterkstrøm - høy- og lavspenning – og svakstrøm til bebyggelsen på eiendommen og på andre eiendommer. Når de respektive instanser for det nevnte anlegg finner det nødvendig å føre anlegg over tomten, blir anleggene i hvert enkelt tilfelle å bygge etter de planer vedkommende instans har bestemt. Telefon- og sterkstrømsanleggene utføres etter et av følgende alternativer:

a) Jordkabelanlegg med tilhørende fordelingsskap.

b) Luftledninger med tilhørende stolper, stagg og barduner.

 

Televerket/El verket har for henholdsvis telefon-og sterkstrømsanleggene drift og vedlikehold av anleggene fram til husvegg, og skal som følge herav til enhver tid vederlagsfritt ha rett til å foreta nødvendige tilsyn og arbeide med anleggene for vedlikehold, reparasjon, utskiftning m.v. Traseer for ledningsanlegg må ikke bebygges eller belemres med faste anlegg eller innretninger.

Vedkommende instans er i samsvar med vanlige erstatningsregler ansvarlig for skader som påføres eiendommen ved bruk av rettigheter i dette nummer. Primært skal eiendommen så vidt mulig settes i samme stand som før arbeidets start. Kjøperen har ikke rett til å parkere større yrkeskjøretøyer, eksempelvis dieseldrevne lastebiler, på egen eiendom eller andre fellesarealer enn dem som er spesielt avsatt til dette formål. Bestemmelsene i foregående setning gjøres ikke gjeldende i tilfeller der kjøpekontrakt opprettes i forbindelse med innløsing av festetomt der festekontrakten ikke har bestemmelse om dette.

 

13. Så lenge eiendommen er ubebygget er kjøperen uberettiget til å avhende den på noe vis.

 

14. I kommunale boligfelt kan det være opprettet eller kan det bli aktuelt å opprette velforening for samtlige beboere i feltet. Avgjørelse om dette kan tas av Onsøy kommune. Kjøperen forplikter seg ved inngåelse av denne kontrakt til å bli medlem av slik velforening.

Velforeningen skal ha som hovedformål å ivareta de felles interessene for dem som har kjøpt eller festet boligtomt i feltet. Blant velforeningens plikter inngår drift og vedlikehold av fellesanlegg og felles utearealer som ikke naturlig inngår som del av offentlig vei. Vedtektene for foreningen fastsettes av Onsøy kommune eventuelt etter forslag fra den stiftede forening.

Endringer av vedtektene blir kun gyldige med Onsøy kommunes godkjenning. I vedtektene kan inntas bl.a. bestemmelse om betaling av medlemskontingent og bidragsbetaling til foreningen for oppfyllelse av dens formål og av vedtak i foreningen.

15. Kjøpekontrakten skal tinglyses.

16. Kjøperen betaler alle utgifter til deleforretning og tinglysing av denne, til dokumentavgift og tinglysingsbebyr på skjøtet og kjøpekontrakten, heftelsesanmerkning, samt Onsøy kommunes omkostninger til juridisk bistand. Omkostningene forfaller til betaling ved påkrav fra kommunen.

17. Kjøpeavtalen er opprettet i 2 — to — eksemplar.

Onsøy kommune og kjøperen har hvert sitt. 

Særskilte bestemmelser:

a)    Kjøperen (eieren) skal betale Onsøy kommune opparbeidelsesomkostninger for  vei, vann, kloakk m.v. (se kjøpekontraktens pkt. 8).

Beløpet er foreløpig fastsatt til kr. 71.000,-. Kr. 50.000,- betales kontant ved  kontraktens undertegning. Kr. ..........,- betales etter påkrav fra kommunen når feltets anlegg er godkjent og overtatt av kommunen.

 

Endelig fastsettelse foretas av kommunen senere. For beregning av ting-lysningsgebyr antas tilleggsbeløpet etter den endelige beregning ikke å overstige kr. .....,-. Tilleggsbeløpet etter endelig beregning forfaller til betaling kontant ved påkrav fra Onsøy kommune senere.

 

Betales ikke de ovennevnte beløpene på tilsammen kr. ........,- (kr. ....,- + kr. ....,-) til forfall, skal eieren betale Onsøy kommune 10% morarente p. a. og må dertil betale eventuelle innfordringsomkostninger. Til sikkerhet for beløpene på tilsammen kr. .......,- med tillegg av renter og omkostninger pantsettes herved til Onsøy kommune tomt og bebyggelse (gnr.......og bnr..... ). I tillegg betales vann- og kloakktilknytningsavgifter til Onsøy kommune og anleggsbidrag for strøm til Onsøy El.verk, alt etter gjeldende satser.

 

b)    Anbringelse av individuelle antenneanlegg for TV/radio tillates ikke.

 

c)    Av miljømessige grunner kan fjerning av trær bare skje etter godkjenning av Onsøy kommune v/kommunegartneren.

 

d)    Dersom eieren har en av Onsøy kommune godkjent atkomst via privat vei

(selv om denne er bygd av Onsøy kommune), har eieren ansvaret for vedlikehold av veien inkl. snøbrøyting etter kommunens bestemmelse, eventuelt sammen med festerne/eierne av andre tomter som skal benytte samme atkomstvei. Eieren har bruksrett til nevnte private vei på gnr. ... bnr. ... og/eller gnr. ... bnr. ......

 

e)    Vann- og avløpsledninger som etter kommunens nærmere bestemmelser blir private anlegg, og som eieren er tilknyttet, vedlikeholdes av eieren etter kommunens bestemmelser, eventuelt sammen med festerne/eierne av de andre tomtene som benytter samme private ledning. Eieren har rett til

å ha og vedlikeholde nevnte private ledning på gnr..... bnr. .... og/eller gnr. ....

 

f)     Ett-årsfristen i kjøpekontraktens pkt. 11 gjelder fra det tidspunkt da de kommunale VVA-arbeidene m.m på feltet er utført og anlegget er godkjent og overtatt av kommunen.

Onsøy, den  ........


ONSØY KOMMUNEOrdfører                                                                   Kjøper

 

Reguleringsbestemmelser Delfelt A,B,C,D

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR OKSVIKEN II, ONSØY KOMMUNE. DELFELT A, B, C, D.

FELLESBESTEMMELSER. 

§ 1.  Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på i plankartet er vist med reguleringsgrense.

§ 2.  Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggemeldingen ha for øyet at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggefelt får en harmonisk utforming.  Farge på hus skal god-kjennes av bygningsrådet.  Fargeforslag må følge byggemeldingen.

§ 3.  Gjerders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet. Bestående vegetasjon må ivaretas i maksimal utstrekning.  De ubebygde områder må ikke ødelegges ved sprengningsarbeider e.l., og må gis en tiltalense form og behandling.

BOLIGOMRÅDER.

§ 4.  I området kan oppføres bolighus i inntill l1/2 etasje med tilhørende garasje/bod.  Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det for 1 etasjes hus tillates innredet underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene.

§ 5.  Bygningenes brutto grunnflate, inklusive bod/garasje, skal ikke overstige 25%  av tomtens nettoareal.

Bygningens høyde skal ikke overstige 6,0 m for 1 etasjes hus og 8,0 m for l1/2 etasjes hus over ferdigplanert terreng.

§ 6.  Garasje/bod skal fortrinnsvis plasseres som vist på reguleringsplanen, eller i tilknytning til huset. Garasje/bod skal tilpasses bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.

Frittliggende garasje/bod kan bare oppføres i 1etasje med grunnflate ikke over 35 m2.

Frittliggende garajse/bod kan innen bestemmelsen i byggeforskriftene, oppføres i nabogrense.

Endelig plassering fastsettes av bygningsrådet.

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplanen som følger     byggemeldingen for bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil.

§ 7.   Bygningene bør fortrinnsvis ha sadeltak. Takvinkelen bør fortrinnsvis ligge mellom 22° og 45°. Bygninger i samme gruppe eller langs samme veistrekning bør ha tilnærmet samme takvinkel.

 

FORRETNINGSFORMÅL.

§ 8    I felt C som er regulert til forretningsformål kan det godkjennes oppført bygninger i 1 etasje, eventuelt med underetasje.

Samtidig med byggemeldingen bør fremlegges detaljert plan for tomtens arrondering.

Bygningenes brutto grunnflate skal ikke overstige 30%  av tomtens netto-areal.

Det må opparbeides parkeringsplasser i tilknytning til forretningen.

Det skal opparbeides minst 1 parkeringsplass pr. 50 m2 brutto gulvareal.

 

§ 9.   Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for Onsøy kommune.

 

Stadfestet 18 feb 1982

 

Lars Korvald (Sign.)

   Fylkesmannen I Østfold 

Trykk på linken til høyre for å se stort kart
   
<a href target="Bilde her"><imgsrc="http://i273.photobucket.com/albums/jj239/Knortekjepp/Common/ABCDcopy.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

Delfelt A,B,C,D.

Nye Reguleringsbestemmelser Delfelt C

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

MUSKATKROKEN BOLIGOMRÅDE                          05.11.2004

 

Reguleringsplan datert:                       20.08.03          Rev. 08.09.2004

Reguleringsbestemmelser datert:        20.08.03          Rev. 05.11.2004         

1 gangsbehandling

Offentlig ettersyn:                              30.01.2004 – 01.03.2004

2 gangsbehandling

Kommunestyrevedtak:                        17.02.2005

 

 

§ 1 GENERELT

 

Området reguleres til følgende formål:

 

Byggeområde

 • Område for boliger med tilhørende anlegg
 • Område for konsentrert småhusbebyggelse

 

Trafikkområde

 • Kjøreveg

 

 

Fareområde

 • Høyspenningsanlegg

 

Spesialområde

 • Frisiktsone
 • kommunaltekniske anlegg

 

Fellesområder

 • Felles lekeareal
 • Felles grøntanlegg, Turveg
 • Felles gangareal
 • Felles avkjørsel
 • Felles parkeringsplass

 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER

 

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet.

 

2.1 Utbygging

 

Utbygging av området skal skje i henhold til Fredrikstad kommunes gjeldende boligbyggeprogram.

 

 

2.2 Vegetasjon

 

Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak (byggetillatelse). Eksisterende vegetasjon bevares i størst mulig grad i sin opprinnelige form.

 

2.3 Kabler

 

Alle kabler skal innenfor reguleringsområdet anlegges som jordkabel.

 

 

§ 3 BYGGEOMRÅDE

 

3.1 Felt B1 og B2, Område for boliger med tilhørende anlegg

 

a.  Tomt nr. 1, 2, 3 skal bebygges med  frittliggende enebolig med tilhørende garasje. Den viste byggplassering i plankartet er veiledende - ikke bindende.  Bolighusene skal plasseres med møneretning parallelt med eller 90 ° på Krydderveien. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 37 °. Bygningenes mønehøyde skal ikke overstige 7,5 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng for hvert hus.

 

b.  Bebygd areal "BYA" skal ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal. Garasje og biloppstillingsplass inngår i bebygde arealer, likeså verandaer og balkonger i hht. NS 3940.  Terrasser/verandaer som har maksimal høyde mer enn 0,3 meter over terrenget eller krever mer enn maksimalt 0.3 meter høye fyllinger regnes med i BYA.

 

c.  Det skal minst avsettes plass til en garasje og en biloppstillingsplass pr. boenhet. Plassering av garasje skal vises på situasjonsplanen selv om de ikke bygges samtidig med bolighuset. Garasjer, uthus, boder m.v. kan bare oppføres i 1 etasje og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til takvinkel, materialvalg, form og farge.

     For frittliggende garasje skal maksimal mønehøyde ikke overstige 4,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ligge minst 5 meter fra tomtegrense mot vei når garasjen ligger vinkelrett på veien.

 

 

3.2 Felt B3 og B4, Område for boliger med tilhørende anlegg

 

a.  Tomt nr. 4, 5, 6, 7, 8 skal bebygges med  frittliggende enebolig med tilhørende garasje. Den viste byggplassering i plankartet er veiledende - ikke bindende.  Bolighusene skal plasseres med møneretning parallelt med eller 90 ° på Krydderveien. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom  22 ° og 37 °. Bygningenes mønehøyde skal ikke overstige 6,0 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng for hvert hus.

 

b.  Bebygd areal "BYA" skal ikke overstige 30 % av tomtens netto areal. Garasje og biloppstillingsplass inngår i bebygde arealer, likeså verandaer og balkonger i hht. NS3940.  Terrasser/verandaer som har maksimal høyde mer enn 0,3 meter over terrenget eller krever mer enn maksimalt 0.3 meter høye fyllinger regnes med i BYA.

 

c.  Det skal minst avsettes plass til en garasje og en biloppstillingsplass pr. boenhet. Plassering av garasje skal vises på situasjonsplanen selv om de ikke bygges samtidig med bolighuset. Garasjer, uthus, boder, m.v. kan oppføres i 1 etasje og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til takvinkel, materialvalg, form og farge.

     For frittliggende garasje skal maksimal mønehøyde ikke overstige 4,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ligge minst 5 meter fra tomtegrense mot vei når garasjen ligger vinkelrett på veien.

 

 

3.3 Felt B5, Område for konsentrert småhusbebyggelse

 

a.  I byggeområde B5 tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse eller rekkehus. Maksimum tillatt % bebygd areal er 40 % BYA. Den viste byggplassering og tomtedeling i plankartet er veiledende - ikke bindende.

 

b.  Bygningene plasseres med møneretning parallelt med eller 90 ° på Krydderveien. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 37 °. Bygningenes mønehøyde skal ikke overstige 8,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng for hvert hus. Maksimal gesimshøyde er 5,5 meter.

 

c.  Det skal minst avsettes plass til 1,5 biloppstillingsplass pr boenhet under 80 kvm. Det skal minst avsettes plass til 2 biloppstillingsplasser pr boenhet over 80 kvm.

 

d.Frittliggende uthus, boder i 1 etasje (ikke vist i planen) kan tillates oppført i tilknytning til de enkelte boliger og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til takvinkel, materialvalg, form og farge.

 

e. Bygningene skal plasseres innenfor de viste byggegrenser og grupperes slik at det skapes gode felles gårdsrom med egen identitet.

 

f.  Sammen med søknad om tillatelse til byggetiltak etter plan- og bygningslovens § 93, skal det innsendes utenomhusplan i målestokk 1:200. Planen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, fyllinger, utgravinger, beplantninger, vegetasjon som skal bevares/fjernes, forstøtningsmurer og andre arealavgrensende tiltak. Planen skal vise oppholdsarealer, lekearealer, parkeringsarealer og areal for søppel. Utenomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelse gis. Utearealene skal være ferdig opparbeidet iht. godkjent utenomhusplan før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gis for noen bolig.

 

 

 

§ 4 TRAFIKKOMRÅDE

 

Kjøreveg

 

Hovedadkomst til områdene B1, B2, B3, B4, reguleres som offentlig kjøreveg med regulert bredde 6,5 meter, herav asfaltert kjørebane 4,0 meter, 2 x 0,25 meter skulder og 2 x 1,0 meter grøft.

 

 

 

 

 

§ 5 FELLESOMRÅDE 

 

Felles grøntanlegg

Turveg/sti anlegges for gangforbindelse til de tilleggende bolig- og friområdene, og skal opparbeides før området (boligene) tas i bruk. Området er felles for B1-B5.

 

Felles lekeareal

a. Område L1 skal opparbeides til nærlekeplass i henhold til kommunale krav og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Området er felles for B1-B4, men kan også benyttes av øvrige beboere i Oksvikenområdet.

 

c.  Området L2 skal opparbeides til nærlekeplass i henhold til kommunale krav og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Området er felles for B5, men kan også benyttes av øvrige beboere i Oksvikenområdet.

 

b.  Det skal innsendes planer for opparbeidelse av lekeplassene. Planene skal godkjennes av kommunen. Lekeplassene skal være ferdigstilt før boligene tas i bruk.

 

Felles adkomst

Adkomst til område B5 skal skje via felles adkomst.

 

Felles parkering

Parkering ved område B5 skal skje på felles parkeringsområde.

 

 

§ 6 FAREOMRÅDE

 

Høyspenningsanlegg 

Eksisterende trafostasjon opprettholdes. Alle ledninger som strøm, telefon, tv skal legges i jordkabel. Fremtidig utforming av trafostasjon skal ha en utforming som harmonerer med området for øvrig. Det skal kunne skje offentlig ferdsel over arealet via felles gangareal som illustrert på reguleringsplanen.

 

 

§ 7 SPESIALOMRÅDE 

 

Frisiktsone

 

Innenfor anviste frisiktsoner  tillates ikke sikthindrende vegetasjon eller konstruksjoner med høyde over 0.5 m over veiens plan.

 

Kommunaltekniske anlegg

 

Området er avsatt til kommunal miljøstasjon for innsamling av sorterte renovasjonsfraksjoner.

Området skal skjermes for innsyn fra tilliggende bolig med beplantning/gjerde.

Adkomst til området skal skje fra Muskatkroken som angitt på reguleringsplanen.

Trykk på linken i høyre hjørne for å se stort kart
   
<a href target="Bilde her"><imgsrc="
http://i273.photobucket.com/albums/jj239/Knortekjepp/Common/ABCDcopy.jpg " border="0" alt="Photobucket"></a>

Delfelt A,B,C,D.

Reguleringsbestemmelser Delfelt E,F,J.

ONSØY KOMMUNE.

 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN OKSVIKEN II,

DELFELT E, F OG J.

 

 

Vedtatt av Onsøy bygningsråd.

Dato. 22.februar 1984

 

Revidert :

Vedtatt av Onsøy kommunestyre

Dato. 13.september 1984

 

Revidert :

 

 

FELLESBESTEMMELSER.

 

§ 1.        Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

 

§ 2.        Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggemeldingen ha for øyet at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme gruppe får en harmonisk utforming.

Skjemmende farger tillates ikke og kan forlanges endret av bygningsrådet.

 

§ 3.        Bygningsrådet skal godkjenne større gjerder, større murer og skjermvegger.

 

§ 4.        Eksisterende vegetasjon må bevares i størst mulig grad. Den ubebygde delen av tomta må ikke ødelegges unødig ved sprengningsarbeider e.l. og skal holdes i en stand som ikke virker skjemmende på omgivelsene.

 

§ 5.        Tørkestativer, oljefat og søppelbeholdere skal plasseres slik at de ikke blir til sjenanse for naboer.

 

 

BOLIGOMRÅDER.

 

§ 6.        I området kan oppføres bolighus i inntil 1 ½ etasje med tilhørende garasje/bod. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det for 1 etasjes hus tillates innredet underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene.

 

§ 7.        Bygningenes brutto grunnflate, inklusive bod/garasje, skal ikke overstige 25% av tomtens nettoareal.

 

Bygningens høyde målt fra laveste punkt på ferdig planert terreng til møne skal ikke overstige 6,0 m. for 1 etasjes hus, 8,0 m. for 1 etasjes hus med underetasje og 7,5 m. for 1 ½ etasjes hus.

 

§ 8.        Garasje/bod skal fortrinnsvis plasseres som vist på reguleringsplanen, eller i tilknytning til huset.

 

Garasje/bod skal tilpasses bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.

Frittliggende garasje/bod kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 50 m2.

 

Frittliggende garasje/bod kan innen bestemmelsen i byggeforskriftene oppføres i nabogrense.

 

Endelig plassering fastsettes av bygningsrådet.

 

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplanen som følger byggemeldingen for bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

 

I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil.

 

§ 9.        Bygningene bør fortrinnsvis ha saltak.

 

Takvinkelen bør fortrinnsvis ligge mellom 22º og 45º.

 

Bygninger i samme gruppe eller langs samme veistrekning bør ha tilnærmet samme takvinkel.

 

 

OFFENTLIGE FORMÅL.

§ 10.       I felt J som er regulert til offentlig formål, kan det godkjennes oppført bygninger i 1 etasje, eventuelt med underetasje.

 

Samtidig med byggemeldingen bør fremlegges detaljert plan for tomtens arrondering.

 

Bygningenes brutto grunnflate skal ikke overstige 30% av tomtens nettoareal.

 

Det må opparbeides parkeringsplasser i tilknytning til bygningene.

Det skal opparbeides minst 1 parkeringsplass pr. 50 m2 brutto gulvareal.

 

§ 11        Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for Onsøy kommune.

     

Stadfestet 12.november 1984.

Trykk på linken til høyre for å se stort kart! 

<a href target="_blank"><img src="http://i273.photobucket.com/albums/jj239/Knortekjepp/Common/EFGHJcopy.jpg"
border="0" alt="Photobucket"></a>

Delfelt E.F,G,H,J.

Reguleringsbestemmelser Delfelt G

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN

 

FOR OKSVIKEN II - DELFELT G. 16.02.1983.

 

 

Vedtatt av kommunestyret: 5. mai 1983. Revidert:

 

 

§ 1.   Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist mot reguleringsgrense.

 

§ 2.   Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggemeldingen ha for øyet at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggefelt får an harmonisk utforming.

 

§ 3.   Større gjerder, levegger og forstøtningsmurer skal godkjennes av bygningsrådet.

Bestående vegetasjon må ivaretas i maksimal utstrekning. De ubebygde områder må ikke ødelegges ved sprengningsarbeider e.l., og må gis en tiltalende form og behandling.

 

§ 4.   Tomt nr. 2. 4, 6, 8 skal bebygges med bolighus i 1 ½ etasje med tilhørende garasje/bod som vist på reguleringsplanen.

Bygningene bør fortrinnsvis ha saltak med lik takvinkel, maksimalt 45 °

 

Bygningenes høyde skal ikke overstige 7,5 m. over ferdig planert terreng.

 

§ 5.   Øvrige tomter skal bebygges med bolighus i 1 etasje. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det for 1 etasjes hus tillates innredet underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene.

Bolighus i 1 etasje bør fortrinnsvis ha takform med takvinkel mellom 22 ° og 37 °

 

Bygninger med samme møneretning bør ha tilnærmet lik takvinkel. Bygningenes høyde skal ikke overstige 6,0 m. over laveste punkt på ferdig planert terreng for hus med 1 etasje og 8,0 m. for hus med underetasje.

 

§ 6    Bygningenes brutto grunnflate, inklusive bod/garasje skal ikke overstige 25% av tomtens nettoareal.

 

 

§ 7.   Garasje/bod skal fortrinnsvis plasseres som vist på reguleringsplanen, eller i tilknytning til huset.

 

Frittliggende garasje/bod kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke er over 35 m2.

 

Frittliggende garasje/bod kan innen bestemmelsen i byggeforskriftene oppføres i nabogrense.

 

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplanen som følger byggemeldingen for bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

 

I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil.

 

§ 8.  Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for Onsøy kommune.

 

 

Stadfestet 2. september 1983:

Trykk på linken til høyre for å se stort kart! 

<a href target="_blank"><img src="http://i273.photobucket.com/albums/jj239/Knortekjepp/Common/EFGHJcopy.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

Delfelt E,F,G,H,J.